top of page

המידע הנאסף בעת השימוש באתר

בעת הגלישה באתר נאסף מידע רב אשר אינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי באמצעות מערכות נתונים שבהן אנו משתמשים. בין היתר מידע זה מקיף את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים לאתר, משך זמן השהייה באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הן נמצאים וכיו"ב. למידע זה יש אופי סטטיסטי וכפי שהדגשנו הוא אינו מזהה אותך אישית. במילים אחרות, המידע הזה לא מספק לנו נתונים ולא מאפשר לנו לדעת מהו שמך ומהם פרטיך האישיים. מידע זה נאגר במערכות שלנו ומשמש אותנו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר ועל הנושאים המעניינים את הגולשים שלנו.

במסגרת השארת הפרטים אתה עשוי להידרש למסור לנו מידע אישי כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, פרטי יצירת קשר וכיו"ב.

בכל המקרים הללו, אנו נשמור את פרטיך במאגר המידע של www.deodt.co.il והם יועברו לגורמים חיצוניים אך ורק לאחר אישור ובחירה שלך.

כיצד נשתמש במידע שאנו אוספים

כל שימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו באופן אוטומטי תוך כדי השימוש באתר, ייעשה אך ורק ע"פ מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:

 1. בכדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

 2. בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וצרכי המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים. כפי שצוין, המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך בצורה אישית.

 3. אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר תכנים חדשים באתר, שירותים והצעות אשר עשויים לעניין אותך וכמו כן מידע שיווק ופרסומי – בין אם מידע שאנו נפרסם בעצמנו ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אך ורק אם נתת הסכמה מפורשת לכך (באמצעות הרשמה לניוזלטר של דרך ערך), ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לחדול מקבלתו. בכל מקרה, לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים נוספים.

 4. ליצירת קשר איתך (במידת הצורך) ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים – גם מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש אל איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

 6. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מדי פעם.

מתי אנו נמסור מידע לצד שלישי?

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:​

 1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראות לכאורה כי הן מנוגדות לדין.

 2. אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.

 4. בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך ו/או רכושך ו/או לגופו או רכושו של צד שלישי.

 5. אם נארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – או אם נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – נהיה זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידינו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

bottom of page